Monday, 16 April 2012

Save girl child (Lakshmi-Narayan, Gauri-Shankar, Radhe-Shyam, Sita-Ram, jab Poojaniya bhi pahle nari phir nar, To kyo nahi dete hum beti ko janm ka avsar) campaign Poster By: Chiragan India

Save girl child (Lakshmi-Narayan, Gauri-Shankar, Radhe-Shyam, Sita-Ram, jab Poojaniya bhi pahle nari phir nar, To kyo nahi dete hum beti ko janm ka avsar) campaign Poster.

No comments:

Post a Comment